ادعای حفاظ تکمیل

حفاظ تکمیل مدعی ایمنی مطلق نیست !!! 

ولی رسماً اعلام می‌دارد که در جهان: اولین، زیباترین و ایمن ترین حفاظ برای درب ورودی آپارتمانها می باشد.